Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Agrilight b.v.

01-01-2018

Agrilight B.V.

Vlotlaan 412

NL-2681 TV Monster

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en daaruit voortkomende leveringen van Agrilight B.V. (hierna ‘Agrilight’) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2. Enige andere algemene voorwaarden waaronder eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voorzover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.4. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en Agrilight gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.5  Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief of langs elektronische weg.

1.6  Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend ook al is in de aanbieding een termijn voor aanvaarding gesteld.

2.2. Als opdrachtgever aan Agrilight gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Agrilight uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft Agrilight het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

2.4. Een overeenkomst is voor Agrilight eerst bindend nadat zij schriftelijk door Agrilight is bevestigd. Dit geldt ook ten aanzien van de orders die reeds door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens Agrilight zijn geaccepteerd en ten aanzien van mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens Agrilight gedaan.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 De in de prijslijst genoemde prijzen zijn in euro en zijn gebaseerd op Ex Works, Heeg, Nederland (Incoterms® 2010). De prijzen zijn exclusief verpakking, omzetbelasting, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten.

3.2 Iedere prijs opgegeven door Agrilight is gebaseerd op kostprijsbepalende factoren zoals de huidige monetaire omstandigheden, arbeidskosten, grondstof- en materiaalprijzen, rechten, belastingen en andere heffingen, subsidies en dergelijke die van toepassing zijn op het tijdstip dat de betreffende overeenkomst tot stand is gekomen. Indien een of meerdere van deze kostprijsfactoren stijgen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen maar voordat de zaken in kwestie geleverd zijn, heeft Agrilight het recht om iedere redelijke prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever.

3.3 Op bepaalde in Nederland geleverde zaken is Agrilight verplicht een afvalbeheerbijdrage te factureren aan opdrachtgever, die Agrilight af moet dragen aan de overheid. Wanneer de zaken buiten Nederland geleverd worden zal geen afvalbeheerbijdrage in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Agrilight de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte lichtplannen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

4.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van  Agrilight ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agrilight niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Het is Opdrachtgever evenwel toegestaan een door Agrilight voor een specifieke klant opgesteld lichtplan aan de desbetreffende klant te tonen. Opdrachtgever is aan  Agrilight per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door Agrilight gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan  Agrilight een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 5: Adviezen en verstrekte informatie

5.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Agrilight krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

5.2. Als opdrachtgever aan Agrilight gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Agrilight bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

5.3. Opdrachtgever vrijwaart Agrilight voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

 

Artikel 6: Levering

6.1. De levertijd wordt door Agrilight bij benadering vastgesteld en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Agrilight is niet eerder in verzuim ten aanzien van de leveringstermijn dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door de opdrachtgever, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Agrilight hieraan geen gevolg heeft gegeven.

6.2. Bij de vaststelling van de levertijd  gaat Agrilight ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

6.3. De levertijd  gaat pas in op het tijdstip dat de toepasselijke overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 2 en wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Agrilight, Agrilight de (gedeeltelijke) vooruitbetaling heeft ontvangen en/of nadat een kredietverzekeringsdekking en/of bankgarantie is verkregen en/of nadat een onherroepelijke (geconfirmeerde) L/C door Agrilight schriftelijk is geaccepteerd én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

6.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Agrilight bekend waren toen hij de levertijd  vaststelde, kan hij de levertijd verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.

6.5. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 8 weken) van de overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De opdrachtgever heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.

6.6. Agrilight behoudt zich het recht voor maar is niet verplicht de zaken in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

6.7. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de opdrachtgever, schort de leveringsverplichting van Agrilight op.

6.8. Leveringen aan opdrachtgevers binnen Nederland met een orderbedrag van minimaal 2500 euro vinden plaats op basis van Delivered At Place, overeengekomen plaats van bestemming  (DAP, Incoterms® 2010), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Leveringen aan opdrachtgevers binnen Nederland met een orderbedrag van minder dan 2500 euro vinden plaats op basis van ‘Free Carrier’, Heeg, Nederland (FCA, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Leveringen aan opdrachtgevers buiten Nederland vinden plaats op basis van Delivered At Place, overeengekomen plaats van bestemming (DAP, Incoterms® 2010), tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1. Agrilight heeft het recht nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

7.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan omstandigheden die levering door Agrilight redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van Agrilight of door Agrilight ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, machinebreuk, sancties, embargo’s, boycots, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

7.3. Agrilight is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en Agrilight kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

7.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

7.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Agrilight en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is Agrilight nimmer aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële of bedrijfsschade wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2. Indien en voorzover, ondanks het hierboven gestelde, op Agrilight enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken met dien verstande dat Agrilight hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal 500.000, – euro per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

8.3. Agrilight is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

8.4. Opdrachtgever vrijwaart Agrilight voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Agrilight geleverde zaken en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Agrilight in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

8.5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen één (1) jaar na levering van de zaken schriftelijk bij Agrilight is ingediend.

 

Artikel 9: Klachtplicht

9.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na inontvangstneming de geleverde zaken, inclusief de verpakking, op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen, zichtbare gebreken en/of beschadigingen terzake dienen door opdrachtgever op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld. Klachten dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te worden ingediend bij Agrilight, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de zaken, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd. Ingebruikneming van de zaken geldt als acceptatie. Indien het een uiterlijk niet zichtbaar gebrek betreft, is de opdrachtgever gehouden klachten over het door Agrilight geleverde binnen veertien (14) werkdagen vanaf de vaststelling van het gebrek of de schade, doch in ieder geval binnen de garantieperiode schriftelijk bij Agrilight in te dienen.

9.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag,

op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig (30) dagen,

moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

9.3. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, model, finish, afwerking e.d. kunnen geen klachtgrond opleveren.

9.4. Een klacht geeft opdrachtgever niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Agrilight niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.

 

Artikel 10: Niet afgenomen zaken

10.1. Opdrachtgever is verplicht de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen datum en op de overeengekomen plaats af te nemen.

10.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde Agrilight tot aflevering in staat te stellen.

10.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

10.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan Agrilight een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 11: Betaling

11.1. Agrilight is ten alle tijden bevoegd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te bedingen van de opdrachtgever. Wat betreft alle andere verkopen dient betaling van het factuurbedrag zonder aftrek, opschorting, betalingskorting of schuldvergelijking uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan door storting of overschrijving op zijn op de factuur aangeduide bank- of girorekening.

11.2. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van Agrilight om inbetalinggeving.

11.3. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Agrilight te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Agrilight of de wettelijke schuldsanering op Agrilight van toepassing is.

11.4. Ongeacht of Agrilight de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
  3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  4. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  5. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

11.5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en is opdrachtgever direct rente aan Agrilight verschuldigd. De rente bedraagt 1,5 % per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

11.6. Agrilight is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan Agrilight gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is Agrilight bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan Agrilight gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is Agrilight bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

11.7. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn is opdrachtgever aan Agrilight alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%

over het meerdere tot € 6.000,- 10%

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

over het meerdere tot € 60.000,- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

11.8. Als Agrilight in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 12: Betalingszekerheid en eigendomsvoorbehoud (voor Duitse klanten geldt een afwijkende regeling t.a.v. het eigendomsvoorbehoud, zie artikel 16)

12.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van  Agrilight, bij of na het aangaan van de overeenkomst en voor levering, een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.  Agrilight heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

12.2.  Agrilight blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

  1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
  2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde

overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

12.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

12.4. Nadat  Agrilight zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

12.5. Agrilight heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

12.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door Agrilight aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 13: Beëindiging van de overeenkomst

13.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Agrilight en Agrilight hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Agrilight heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

13.2 Agrilight heeft het recht een opdracht te annuleren als op het moment van levering

opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van Agrilight danwel ten opzichte van andere schuldeisers. Aan dergelijke annuleringen kan opdrachtgever geen rechten ontlenen en zal Agrilight nimmer door hem aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

14.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst niet nakomt of deze verplichtingen niet op tijd nakomt, indien er gronden zijn om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, een faillissementsaanvraag indient of zijn onderneming ontbindt, heeft Agrilight het recht de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en Agrilight heeft geen verplichting tot betaling van enige vorm van schadeloosstelling.

14.2 Enige claim van Agrilight met betrekking tot een deel van de overeenkomst dat reeds uitgevoerd is of schade geleden als een gevolg van opschorting of ontbinding, hetgeen geacht wordt gederfde winst te omvatten, wordt met onmiddellijke ingang opeisbaar.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op deze algemene voorwaarden en op alle door Agrilight gedane aanbiedingen alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Agrilight is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing.

15.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

15.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van  Agrilight neemt kennis van geschillen, zulks onverminderd de bevoegdheid van Agrilight om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.   Geschillen tussen Agrilight en opdrachtgevers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht door middel van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’) overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door één of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Nederlands of Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Den Haag (Nederland).